Để hiển thị số lượt xem bài viết trong wordpress bạn chỉ cần chèn đoạn code theo mã sau:

Bước 1: Chèn đoạn mã sau vào thẻ trong file functions.php

// lấy lượt xem bài viết
function cswp_post_views($post_ID) {
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($post_ID, $count_key, true);
if($count == ''){
$count = 0;
delete_post_meta($post_ID, $count_key);
add_post_meta($post_ID, $count_key, '0');
return $count . ' lượt xem';
}else{
$count++;
update_post_meta($post_ID, $count_key, $count);
return $count . ' lượt xem';
}
}

Để hiển thị lượt view trong admin thì bạn thêm đoạn code này vào

//Hiển thị DASHBOARDH
add_filter('manage_posts_columns', 'posts_column_views');
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_column_views',5,2);
function posts_column_views($defaults){
$defaults['post_views'] = __('Views');
return $defaults;
}
function posts_custom_column_views($column_name, $id){
if($column_name === 'post_views'){
echo getPostViews(get_the_ID());
}
}

Bước 2: Chèn đoạn code sau tại nơi bạn muốn hiển thị

< ? php echo cswp_post_views (get_the_ID());  ? >